Webside Fritech no ek berikber fia frl

Nieuws item

17

apr

FRL

Mei ús bedriuwsnamme en al mear as 30 jier stefich ferankerde woartels yn Fryslân  koenen wy fansels net achterbliuwe. It .frl domein is foar  ús in moaie gelegenheid om ús Fryske mentaliteit en identiteit út te dragen. In ideale wize om sjen te litten dat wy foar Fryslân en de Friezen stean. Fryslân is ommers in unyk en ûnderskiedend stikje fan de wrâld. Dêrom dogge wy mei grutskens mei oan dit inisjatyf en binne de websiden fan Fritech no ek berikber fia it domein .frl.

NL

Met onze bedrijfsnaam en al meer dan 30 jaar stevig verankerde wortels in het Friese konden wij natuurlijk niet achter blijven. Het .frl domein is voor ons een mooie gelegenheid om onze Friese mentaliteit en identiteit uit te dragen. Een ideale manier om te laten zien dat wij voor Friesland en de Friezen staan. Tenslotte een meer dan uniek en onderscheidend stukje van onze wereld. Daarom doen wij met grote trots mee aan dit initiatief en zijn de websites van Fritech nu ook bereikbaar via het domein .frl.

www.fritech.frl
www.fritechpayroll.frl
www.fritechzzp.frl

 

Deel dit artikel

Vorige bericht Volgende bericht